zofim.org.il
  
 


 
אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » אודות התאחדות הצופים - עברית

אודות התאחדות הצופים - עברית פורסם בתאריך 25/10/2011

התאחדות הצופים והצופות בישראל מהווה את הגוף המאחד של 5 ארגוני הצופים הפועלים במדינה:

- תנועת הצופים העבריים

- ארגון הצופים הדרוזים

- ארגון הצופים הערבים הקתולים

- ארגון הצופים הערבים המוסלמים

- ארגון הצופים הערבים האורתודוקסים

- ארגון צופי בתי הספר הערביים

 

ההתאחדות נוסדה בשנת 1954 והיא מהווה מסגרת בלתי מפלגתית א-פוליטית ולכן אינה קשורה למפלגה כלשהי. היא גם אינה נחשבת כמסגרת של תנועת נוער.

חוקת ההתאחדות נוסחה בשנת 1954 והגדירה את תפקידי ההתאחדות ועקרונותיה, מידות הצופה ונוסח ההבטחה, החברות בתנועה, הארגון הפנימי, מועצת ההתאחדות ועוד, והיא במלואה מהווה את המסמך המחייב של כל ההסתדרויות החברות בהתאחדות. כן, קבעה החוקה כי כל ארגון הוא אוטונומי ורשאי לנהל ענייניו כראות עיניו, כל עוד אין בהם משום פגיעה במפורש או במשתמע מהעקרונות המנוסחים בחוקת ההתאחדות.

ההתאחדות פועלת בחסות משרד החינוך. נשיא הכבוד של ההתאחדות הוא, בתוקף תפקידו, מנכ"ל משרד החינוך. ההתאחדות רואה עצמה מופקדת על יצירת וחיזוק הקשרים בין ארגוני הצופים, כדי ליצור רעות אמיתית ויחסים של כבוד הדדי. כמו כן, ההתאחדות שוקדת, במיוחד, על פעילות במסגרות שונות של "דו-קיום" שבהן משתתפים כל ארגוני הצופים שבמסגרת ההתאחדות.

 

מטרות ההתאחדות:

*

להיות הגוף המאגד בתוכו את כל ארגוני הצופים בישראל.

*

לחזק את מעמדה הממלכתי של תנועת הצופים בישראל.

*

ליצור ערוצי שיתוף פעולה בין כל ארגוני הצופים, בעיקר בין הצופים העבריים, הערבים והדרוזים.

*

לחזק החינוך לערכים חברתיים, ל"דו-קיום" ולסובלנות בין ערבים, יהודים ודרוזים, לנאמנות למדינה ולטיפוח רגש של צדק, עזרה הדדית ויחסי אמת וכבוד בין איש לרעהו, עם כוונה להגשמה עצמית.

*

לפתח ולתאם את מערך היחסים בין הצופים בארץ לבין תנועת הצופים העולמית וארגוני הצופים במדינות השונות.

*

לסייע בקידום ופיתוח רמת הצופיות בקרב אוכלוסיות בני הנוער בארגוני הצופים השונים.

*

לסייע בהכשרת קאדרים של מנהיגות (צעירה ומבוגרת) בקרב ארגוני הצופים השונים, לצורך קבלת אחריות לארגון וניהול שבטי צופים.